Home > Blue Screen > Stop Error Screen Vista

Stop Error Screen Vista

Contents

Please share, drop a like if it worked, and subscribe. mdrtech 1,457,465 views 4:32 How to fix Blue Screen of Death on Windows 7, Vista, and XP - Duration: 7:23. Sign in to report inappropriate content. Sign in Share More Report Need to report the video? have a peek at this web-site

Windows 8 Windows 7 Windows XP Innehållsförteckning: Vad är ett blåskärmsfel? Please try again. pud 72,896 views 1:40 Blue Screen Error Troubleshooting - Duration: 5:36. Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning).

Windows Vista Blue Screen On Startup

Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows. percaine 496,790 views 10:44 Quick Fix for PC Error 0x00000024 - Duration: 3:57. Please try again later. It's available for Windows 8, Windows 7 and Windows Vista.

  1. Contents1 General fixes2 0x000000ED (UNMOUNTABLE BOOT VOLUME)3 0x0000007B (INACCESSIBLE BOOT DEVICE)4 0x00000024 (NTFS FILE SYSTEM)5 0x0000007E (SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED)6 0x0000008E (KERNEL MODE EXCEPTION NOT HANDLED)7 0x00000050 (PAGE FAULT IN
  2. Systemet lagrar vanligen minidumpfiler i antingen: C:\WINNT\Minidump\ eller C:\Windows\Minidump\.
  3. CareyHolzman 214,914 views 12:42 [Solved] How to fix stop 0x0000007b Blue Screen error when installation window - Duration: 2:10.
  4. Use System Restore to undo recent system changes.
  5. Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu.
  6. Non-default hardware settings have been known to cause a Blue Screen of Death. Return BIOS settings to their default levels.
  7. Note: If your error is not listed in the below section, search for the error you wrote down.
  8. Avsnitt 3: Använda felsökningsprogrammet i Windows Video som rekommenderas av Dell – Dell har skapat en självstudiekurs online med anvisningar om hur du använder felsökningsprogrammet i Windows till att felsöka specifika
  9. eHowTech 96,796 views 2:25 Fix Blue Screen of Death Memory Management Error - Duration: 6:12.
  10. If you're not getting a blue screen error that looks like the example below, skip to the next Fatal exception section.

Thank you for signing up. Kontakta maskinvarutillverkaren om du behöver en BIOS-uppdatering. It's an easy-to-use and automated diagnostics disk. Blue Screen Of Death Vista Memory Dump Method #4: Reinstall Windows Vista Reinstalling your Windows Vista may fix the blue screen errors your computer has, but it's recommended to try any of the methods listed earlier before you

ett fel medan ett fel bearbetades) Bild 4: Vidare analys av resultatet Felkontrollkoden (lägg märke till att siffran 8 visas i exemplet, vilket anger dubbelfel) Det antal gånger som systemet har How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista In Safe Mode När du felsöker det här felet åligger det dig att ta reda på varför förvirring uppstått i Windows-kärnan och åtgärda orsaken till förvirringen. Please enter a valid email address. Artikeln gäller för Microsoft Windows Vista.

How to run the chkdsk utility: Insert the Windows Vista installation DVD Restart your computer Press any key to boot from the installation DVD Click Repair your computer Choose your operating Windows Vista Crashing Constantly Felsökningsverktyget för Windows är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden, men i den här artikeln är vi endast intresserade av hur väl det kan analysera minnesdumpfiler som genererats vid blåskärmsfel och Category People & Blogs License Standard YouTube License Show more Show less Loading... De flesta av er har troligen sett nv4_disp.sys i samband med det här blåskärmsfelet.

How To Fix Blue Screen Of Death Windows Vista In Safe Mode

Loading... Transcript The interactive transcript could not be loaded. Windows Vista Blue Screen On Startup If the blue screen error is from an installed device drivers, then it's possible to have the same error appear again in the fresh installed Windows Vista if you use the Windows Vista Blue Screen Memory Dump Fix Your computer's manufacturer website should have the information you need on how to update the BIOS Before you update BIOS or if BIOS isn't causing the 0x0000008E error, make sure the

STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA) Den här stoppkoden anger att systemet försökte få åtkomst till en ej existerande del av minnet. Check This Out In the System Properties window, click the Advanced tab or the Advanced system settings link. Get a discounted price on replacement setup and installation discs: Windows Vista. Tänk på följande innan du använder verktyget: Felsökningsverktyget för Windows är inte ett verktyg som ingår i Windows som standard. Keep Getting Blue Screen Windows Vista

percaine 496,790 views 10:44 How to Fix Blue Screen Problem on Windows 7 - Duration: 9:34. Mohammed Hassan 196,166 views 2:18 how to fix blue screen error/blue screen management error windows 7/8 - Duration: 2:24. Det krävs administratörsbehörighet för att installera verktyget. Source Bild 3: Analysera resultatet En detaljerad förklaring av stoppkoden (i exemplet kan du se att kärnan påträffade felet EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8), dvs.

Sign in to add this video to a playlist. Blue Screen Vista Memory Dump Teknisk information: *** STOP: 0x000000ED(0x80F128D0, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000) Bild 1: Exempel på blåskärmsfel Avsnitt 2: Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME) Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) De här två felen har liknande I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv.

Filerna får namnet miniMMDDYY-NN.dmp, där MM är den månad, DD är den dag och YY är det år då dumpfilen skapades.

Kör diagnostik för datorminnet. Loading... Inaktivera alternativ för BIOS-minnet som exempelvis caching eller shadowing. Blue Screen Windows Vista Crash Dump Ange "!analyze -v" i kommandoradsfältet (kd>) längst ned i fönstret och tryck på Enter så utför WinDbg en detaljerad analys av filen.

Search on your computer's manufacturer website for the latest drivers available. Du måste hämta och installera programmet (15 MB) från Microsofts webbplats. Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... http://allconverter.net/blue-screen/stop-error-blue-screen.html Applicable Systems This Windows-related knowledgebase article applies to the following operating systems: Windows Vista (all editions) Propose an edit Tagged:blue screen of deathBSOD Related Articles Disable Legacy Boot Mode and Enable

Sign in 146 Loading... Uploaded on Jan 31, 2011this video shows you how to fix the blue screen of deathmany people have confirmed that it works. Method #2: Check installed drivers Many BSoDs errors are caused by misconfigured or damaged device drivers installed. Loading...

STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från.